Bay of Plenty Volcanic vs Northland Kauri

vs

Bay of Plenty Volcanic vs Taranaki Whio

vs